Martin Liu

Martin Liu

Developer Advocate, DevOps China Community Organizer

liuadmin

1 分钟

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。
ZT– 欧阳修《卖油翁》

From my viewpointMY VIEWPOINT:IT管理的好坏与否,不是依靠个体的技术能力和熟悉程度。铜钱上的孔,是衡量能力和筛选智慧的重要工具。智慧获取数据抽取->分析->转化的能力和工具。这三个过程中越往后对工具的依赖程度越低。

基于数据构建的智慧分层体系

如图所示,“数据包”是从一个层次传递到下一个层次。“智慧”层次具有作出明智决策必需的所有组成部分 —

数据、信息和知识。当然,可以在任意层次作出决策,这取决于现有的结果和条件。下面的例子用于说明在各个层次进

行决策的过程:

  **数据层:**服务台经理发现有二十位客户等待打入电话。他可能会决定临时增加一线客户服务人员的数量,这是根据

一条数据制定的决策。

  信息层:在另一类似的情况下,有 20 位客户等待打入电话,但这次经理掌握了更多的数据。他知道有一台目前已

停机但马上将恢复正常的服务器。在这种情况下,经理可能决定稍后再增加一线客户服务人员的数量,因为他(或她)

怀疑这两个问题是相关的。在拥有多个数据源的情况下,经理掌握的信息更多,并将根据可用信息作出决策。

  **知识层:**服务台经理发现等待打入电话的客户不断增多,而且某台服务器即将接近满负荷运转。因为她拥有用以

说明如何应对此情况的信息,所以可以立即采取适当的行动隔离并解决问题。这个决策是基于知识作出的。

  **智慧层:**IT 执行官正在温习上个月的知识,并发现某一供应商提供的几台服务器出了问题。他们将决定要求供应

商评估其所有服务器,以确定其他服务器是否会出现同样的问题。这个决策是基于智慧作出的。

  尽管这些例子可能过于简单,但它们可作为理解“智慧分层体系”的参考。

来源:行业外网

最新文章

分类

关于

This Blog is sharing DevOps and SRE ariticles. I am translator of DevOps Handbook and SRE Workbook.